Celouniverzitní projekty OP VVV

Grantová schémata na UK

Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK

ESF pro VŠ II na UK

ERDF pro VŠ II na UK - VRR

ERDF pro VŠ II na UK - MRR

Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti UK

Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Mobilita pracovníků UK MSCA-IF III

Mobilita pracovníků UK MSCA-IF II

Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – MRR


Grantová schémata na UK

Zkrácený název: IGRA na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 264.565.303,45 Kč

Datum zahájení realizace: 1.1.2020

Předpokládané datum ukončení: 30.6.2023

Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Černá

E-mail:


Hlavní náplní projektu je komplexní příprava a pilotáž nové interní grantové soutěže na UK – Program START. Byli podpořeni mladí začínající vědci, kteří budou připraveni na profesní dráhu v akademickém prostředí s využitím mezinárodní spolupráce. Bylo podpořeno 97 doktorských grantových projektů. Upřednostňovány byly především vícečlenné řešitelské týmy – naším cílem je podpořit interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovednosti v oblasti týmové spolupráce. Z celkového počtu 97 doktorských grantových projektů je 95 vícečlenných. Nemalá pozornost je věnována úpravám informačních systémů a nastavení interních procesů pro grantová schémata na UK.


Projekt je realizován napříč UK.


Více informací k Programu START pro uchazeče, zájemce o pozice hodnotitelů i širokou akademickou obec je k dispozici zde: https://cuni.cz/UK-10538.html


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK

Zkrácený název: Pregraduál II na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 47 862 060,18 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2023

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Irena Velebilová

E-mail:


V letech 2020 až 2022 realizujeme na naší univerzitě projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání našich studentů, kteří se připravují na učitelské povolání. Inovace probíhá v rámci studijních programů pedagogické fakulty a v rámci programů dalších fakult připravujících učitele v oborech společenských, přírodních věd, a oborů tělovýchovy a sportu. Naší snahou je posílit systémovost a komplexnost vzdělávacích programů tak, aby to, co se u nás studenti naučí, lépe odpovídalo aktuálním potřebám ve školách a současným požadavkům na vzdělávání dětí. V rámci prováděných změn akcentujeme rozvoj reflektovaných pedagogických praxí v jejich profesní přípravě.


Vedle úpravy vzdělávacích programů pro studenty – budoucí učitele, klademe důraz na osvojení si vybraných kompetencí VŠ pedagogů a učitelů spolupracujících škol, kteří se na přípravě těchto studentů podílejí a současně podporujeme propojení a mnohastrannou výměnu jejich zkušeností.


Obecnou naší snahou je, aby studenti učitelských oborů vedle hlubokého teoretického základu v oborové a oborově-didaktické složce vzdělávání získávali i další znalosti z oblasti pedagogicko-psychologických kompetencí a praktické dovednosti důležité v práci učitele přímo ve třídě. Předpokládáme, že díky úpravám programů studenti pak budou schopni efektivně a smysluplně aplikovat své poznatky a dovednosti ve své pedagogické praxi a stanou se nositeli změn nejen na svých budoucích školách, ale ideálně i systémových změn v oblasti školství.


Do projektu jsou zapojeny tyto fakulty:

 • Pedagogická fakulta

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Filozofická fakulta

 • Husitská teologická fakulta

 • Přírodovědecká fakulta


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


ESF pro VŠ II na UK

Zkrácený název: ESF pro VŠ II na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 59 963 984,74 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Kramperová

E-mail:


Projekt navazuje na aktivity projektu Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce v dalších úpravách a modernizaci studijních programů vybraných fakult tak, aby vzdělávání v magisterských a bakalářských programech odpovídalo současným trendům vývoje a absolventi přicházeli do praxe připraveni v souladu s jejími požadavky.


Důležitou součástí projektu je posílení výuky předmětů v cizích jazycích. Pro české studenty je důležitá zahraniční zkušenost, schopnost studovat v cizím jazyce, přičemž u řady aktuálních specializovaných oborů do projektu zapojených fakult (viz níže), chybí moderní česká terminologie a je třeba se přizpůsobit anglickému jazyku. Tato zkušenost může být do značné míry získána již v domácím prostředí při kurzech vedených v angličtině. Současně je reflektována potřeba další internacionalizace UK, především v souvislosti se zapojením UK do aliance E4U+ (více o 4EU+ zde: https://ec.cuni.cz/EC-127.html).


Pilotně bude na jedné fakultě UK ověřen systém pravidelného monitoringu a analýzy uplatnitelnosti absolventů založený zejména na hodnocení studijních programů z hlediska jejich relevance pro trh práce. Doporučení z tohoto pilotního ověření budou postoupena vedení UK jako podklad pro strategické rozhodování v této oblasti.


Stěžejním tématem celého projektu je pak komplexní podpora studentů se specifickými potřebami [SSP] a dalších znevýhodněných skupin studentů (studenti se socio-ekonomickým znevýhodněním [SEZ], studenti z etnických minorit, studenti v tíživé životní nebo osobní situaci apod.). Stěžejní je v tomto směru systematické posilování principu rovného přístupu ke vzdělávání a začlenění SSP do běžné výuky. Dojde k rozšíření činnosti specializovaných poraden (Akademická poradna na PedF a psychologická poradna na FF), bude vytvořen systém integrovaných tělovýchovných aktivit pro SSP, které bude na celouniverzitní úrovni zajišťovat FTVS. Smyslem je koncentrace odborně fundovaných pracovníků UK, kteří budou realizovat pohybové aktivity SSP, na jednom pracovišti. Nad rámec výše uvedeného bude specifická podpora poskytována uchazečům a studentům se socio-ekonomickým znevýhodněním, včetně mentoringového programu.


Do projektu jsou zapojeny tyto fakulty/součásti:

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Pedagogická fakulta

 • Filozofická fakulta

 • Přírodovědecká fakulta

 • Právnická fakulta

 • Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská fakulta v Plzni

 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • 3.lékařská fakulta

 • UK Point


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


ERDF pro VŠ II na UK - VRR

Zkrácený název: ERDF pro VŠ II na UK – VRR

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 123.798.302,61 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2019

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Čemus

E-mail:


Projekt je zaměřen na infrastrukturní podporu aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK, tedy na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na pražských fakultách Univerzity Karlovy. Cílem projektu je prostřednictvím pořízeného nezbytného vybavení, přístrojů a pomůcek, popř. souvisejících stavebních úprav podpořit realizaci aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK.


Do projektu jsou zapojeny tyto fakulty/součásti:

 • Ústřední knihovna UK

 • 3. lékařská fakulta

 • Právnická fakulta

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Filozofická fakulta

 • Přírodovědecká fakulta


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


ERDF pro VŠ II na UK - MRR

Zkrácený název: ERDF pro VŠ II na UK - MRR

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 97.796.428,32 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Čemus

E-mail:


Projekt je zaměřen na infrastrukturní podporu aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK, tedy na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na mimopražských fakultách Univerzity Karlovy. Cílem projektu je prostřednictvím pořízeného nezbytného vybavení, přístrojů a pomůcek, popř. souvisejících stavebních úprav podpořit realizaci aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK.


Do projektu jsou zapojeny tyto fakulty:

 • Lékařská fakulta v Plzni

 • Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti UK

Zkrácený název: Rozvoj kapacit VaV UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 62 838 554,46 Kč

Datum zahájení realizace: 01. 01. 2020

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Kontaktní e-mail:


Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení Univerzity Karlovy v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Projekt navazuje na projekt Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV , v rámci kterého v lednu 2019 došlo k získání ocenění HR Award. V návaznosti na získání ocenění musí být implementován Akční plán. Na ten navazují aktivity projektu. Stěžejní je profesionalizace pro oblast HR a nastavení principů strategického řízení této oblasti s cílem zajistit jednotná a transparentní pravidla vůči zaměstnancům UK. S tím také souvisí centrálně nově zřizovaný relokační servis určený především zahraničním vědeckým pracovníkům směřujícím na UK na delší časové období (více informací je k dispozici zde: https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-476.html). Nezbytným předpokladem pro zajištění plně odborného servisu nově přicházejícím zaměstnancům i studentům ze zahraničí je další jazykové vzdělávání pracovníků UK. V projektu tedy budou realizovány kurzy angličtiny pro zaměstnance (především Rektorátu UK). Cílem projektu je dále posunout v rámci UK práci s daty a informacemi na celoevropskou úroveň a zavést plošnou implementaci principů Open Access přístupu. V neposlední řadě budou v projektu realizovány aktivity, které směřují k lepšímu propojení vědy s praxí, podpoře třetí role UK ve společnosti a které se soustředí na různé aspekty mezioborové spolupráce. Předpokladem pro kvalitní podporu těchto oblastí je hlubší specializace a profesionalizace týmu, který poskytuje odborné poradenství interním klientům z řad akademické obce UK.


Projekt je realizován napříč UK.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Zkrácený název: Mezinárodní mobility VTAP UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 67 996 576 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 12. 2019

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Skořepa

E-mail:


Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na UK podporou mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků. Prostřednictvím mobilit dojde k posílení profesního růstu těchto pracovníků a zároveň k rozvoji UK v oblasti lidských zdrojů. V rámci projektu budou realizovány následující typy mobilit:

 • Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

 • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů ze zahraničí v ČR

 • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - juniorů v zahraničí

 • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů v zahraničí

 • Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem

 • Hostování zahraničních odborníků (administrativních a technických pracovníků) v české výzkumné organizaci


Celkem bude v projektu fakultami a součástmi UK realizováno 122 mobilit.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Mobilita pracovníků UK MSCA-IF III

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016231

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 11 904 000 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 2. 2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Skořepa

E-mail:


Jedná se o nejnovější projekt UK, ve kterém jsou podpořeny projekty pracovníků UK předložené v roce 2018 do výzvy Marie Skłodowska-Curie Actions - IF, které byly Evropskou komisí schváleny (dosáhl min. 70 % bodů) a uvedeny v tzv. no-money seznamu. V rámci projektu budou realizovány jak příjezdové, tak výjezdové mobility. Cílem je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů, ale také přenos zkušeností jednotlivých pracovníků (účastníků mobilit) do našich vědeckých týmů.


Do projektu je zapojena Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Mobilita pracovníků UK MSCA-IF II

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010462

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 6 215 688

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2019

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Skořepa

E-mail:


Tento projekt umožňuje podporu kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA IF), které jsou uvedené v „no-money“ seznamu.

V rámci příjezdů zahraničních vědeckých pracovníků na UK, kteří zde budou realizovat své výzkumné projekty, je cílem přenos zahraničních zkušeností prostřednictvím jejich zapojení do výzkumných týmů UK. Příjezdy výzkumníků tak pomohou k dosažení, prohloubení a udržení špičkové úrovně výzkumu na zapojených fakultách. Realizované mobility přispějí také k posílení mezinárodní reputace UK a šíření dobrého povědomí o poskytovaném zázemí výzkumným a vědeckým pracovníkům a v neposlední řadě k přenosu znalostí mezi partnerskými výzkumnými institucemi a k posílení internacionalizace výzkumu na UK.


V rámci projektu jsou realizovány 2 mobility, a to na Matematicko-fyzikální fakultě a na Fakultě sociálních věd.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF

Zkrácený název: Mobilita pracovníků UK MSCA-IF

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008466

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 24 069 120 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 4. 2018

Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2021

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Skořepa

E-mail:


Projekt umožňuje podpořit kvalitní projekty schválené na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA IF), které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce.


V rámci příjezdů zahraničních vědeckých pracovníků na UK, kteří zde budou realizovat své výzkumné projekty, je cílem přenos zahraničních zkušeností prostřednictvím jejich zapojení do výzkumných týmů UK. Příjezdy výzkumníků tak pomohou k dosažení, prohloubení a udržení špičkové úrovně výzkumu na zapojených fakultách. Realizované mobility přispějí také k posílení mezinárodní reputace UK a šíření dobrého povědomí o poskytovaném zázemí výzkumným a vědeckým pracovníkům a v neposlední řadě k přenosu znalostí mezi partnerskými výzkumnými institucemi a k posílení internacionalizace výzkumu na UK.


Výjezdy českých vědeckých pracovníků do zahraničních výzkumných institucí na pracovní pobyt budou realizovány s cílem jejich dalšího profesního rozvoje a dalšího vzdělávání prostřednictvím nabývání zkušeností v zahraničí. Výjezdy tak přispějí díky návratové fázi k transferu nejnovějších znalostí a využívaných postupů na partnerské instituci do domácího prostředí, umožní další rozvoj a zvýšení kvality lidských zdrojů UK, a to jak samotných vyjíždějících výzkumníků (rozvoj odborných i jazykových znalostí, a interpersonálních dovedností díky mezinárodní zkušenosti), tak i dalších členů akademické a vědecké obce prostřednictvím diseminace získaných poznatků.

Nezanedbatelným přínosem realizace projektu pro UK je navázání hlubší a dlouhodobé spolupráce s konkrétními partnerskými institucemi a univerzitami a podpora internacionalizace. V rámci projektu je realizováno 7 mobilit.


Do projektu jsou zapojeny tyto fakulty:

 • Filozofická fakulta

 • Fakulta sociálních věd

 • Matematicko-fyzikální fakulta

 • Právnická fakulta

 • Přírodovědecká fakulta

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Zkrácený název: MMVP UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 90 813 106 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 12. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Skořepa

E-mail:


V rámci projektu je navrženo 84 individuálních výjezdů či příjezdů výzkumných pracovníků v jasně definovaných vědeckých oblastech, které jsou řešeny na jednotlivých fakultách UK. Součástí realizace jednotlivých mobilit je již samotný výběr výzkumného pracovníka (budoucího účastníka mobility) na základě jasně stanovených kritérií transparentního výběrového řízení. Úspěšný uchazeč je nominován k účasti na pracovním pobytu na Univerzitě Karlově (příjezdy), nebo ve spolupracující zahraniční výzkumné instituci (výjezdy). Cílem realizace mobilit je rozvoj konkrétní vědecké oblasti vedoucí k dosažení vědeckých cílů stanovených aktuálním výzkumem na jednotlivých fakultách UK. Rozvoj konkrétních výzkumných témat je zaměřen na transfer znalostí a výzkumných postupů ze zahraničí na UK, podporu vědecké excelence a otevřenosti výzkumu, posílení internacionalizace jednotlivých vědecko-výzkumných týmů, posílení interpersonálních kompetencí zaměstnanců UK a rozšíření jejich profesních odborných sítí v zahraničí. Přímým realizačním dopadem projektu je pak rozvoj zkušeností jednotlivých fakult s přijímáním vědeckých pracovníků v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky, Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v neposlední řadě také zvýšení mezinárodní prestiže Univerzity Karlovy.


V rámci projektu bylo zatím úspěšně realizováno 81 mobilit napříč UK.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Zkrácený název: Zvýšení kvality vzdělávání na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 189 808 200,36 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 6. 2017

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Kramperová

E-mail:


Projekt se soustředí na komplexní zvýšení kvality vzdělávání pregraduálních studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy.


Těžiště projektu spočívá v modernizaci více než padesáti bakalářských a magisterských studijních programů; na řadě fakult vznikají i nové programy. Inovace výuky cílí na zvýšení uplatnitelnosti budoucích absolventů na trhu práce. Podklady pro výuku jsou upraveny tak, aby se zapojilo více externích odborníků, a to i z komerčního sektoru. Je významně posílena praktická část výuky - časovou dotací i využitím nejnovějšího přístrojového vybavení pořízeným z komplementárních investičních projektů. Dále je posílena výuka v cizím jazyce apod.


Studenti, pedagogičtí a akademičtí pracovníci mají možnost se zúčastnit zahraničních stáží nebo dlouhodobých studijních pobytů (semestr, trimestr). Dochází tak k přenosu poznatků ze zahraničí do výuky a tím k další inovaci výuky, rozvíjí se mezinárodní spolupráce. Veškeré tyto úpravy výuky a studijních programů cílí na zlepšení pozice budoucích absolventů UK na trhu práce.


Projekt se také věnuje znevýhodněným studentům, kteří jsou více ohroženi studijní neúspěšností; budou pro ně přizpůsobeny podmínky přijímacího řízení, v prvních ročnících studia se zúčastní speciálních přípravných kurzů, na vybraných fakultách (PedF, LFP) jsou pro ně kdykoliv během studia k dispozici poradenské a konzultační služby. V tomto projektu probíhá pilotní ověření, mnohem více je toto téma akcentováno v obdobném projektu „ESF pro VŠ II na UK“.


Vzdělávání zaměstnanců se soustředí na rozvoj odborných i měkkých kompetencí - ICT dovedností vč. e-learningu, ovládání nejnovějšího přístrojového vybavení (např. simulačních zařízení a trenažérů), prezentačních a komunikačních dovedností, jazykových dovedností. Projekt je realizován napříč všemi fakultami a součástmi UK.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Zkrácený název: Strategické řízení lidských zdrojů

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 40 371 525 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 12. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Malá

E-mail:


Projekt HR AWARD, jak se zkráceně nazývá, se zaměřuje na posílení tří strategických pilířů rozvoje Univerzity Karlovy, mezi které patří institucionální nastavení podmínek řízení a rozvoje lidských zdrojů v souladu s mezinárodními pravidly kvality a HR Award, nastavení interního hodnocení kvality dosahovaných výsledků vědecké činnosti a rozvoj aktivit institucionálně zaměřených na popularizaci a další využití výzkumných výsledků realizovaných na UK.


Klíčovým milníkem v realizaci projektu je získání prestižního HR Award, který uděluje Evropská komise. Toto ocenění obdržela UK v únoru 2019. Získání ocenění HR Award je kromě známky prestiže také závazkem do budoucna - pro jeho udržení je nezbytné implementovat nastavený akční plán, průběžně ho vyhodnocovat, revidovat a podstupovat externí hodnocení.


Zásadní aktivitou projektu je také vytvoření objektivního a důvěryhodného systému hodnocení výsledků vědeckých činností na UK spolu s vytvořenou sítí odpovědných vyškolených osob na fakultách, které budou tento systém užívat a pracovat s ním. Zavedení komplexního systému hodnocení kvality zahrnujícího hodnocení vědecké práce je jedním z hlavních úkolů, který UK nyní řeší. Nově vytvářený systém vnitřního hodnocení bude naplňovat nejen zákonné požadavky, ale musí vyhovovat i reálným potřebám univerzity, a je jedním z kroků pro strategické řízení, financování a zajištění dalšího rozvoje oborů na UK.


V projektu je také podpořena popularizace vědy na UK. Juniorská UK bude rozšířena o virtuální formu (i-JUK pro mobilní telefony a e-JUK platformu v české i anglické verzi). Toto rozšíření umožní zapojení se do projektu JUK výrazně širšímu okruhu studentů SŠ, zájemců o vědu a o budoucí studium na UK. Dále je rozvíjen netradiční soutěžní formát Science slam, který umožňuje prezentaci vědeckovýzkumných výsledků neodbornému publiku - studentům SŠ a dalším zájemcům o vědu. V rámci projektu bude vytvořena Komunikační a marketingová celouniverzitní strategie, která se zaměří jak na popularizaci vědy a výzkumu na univerzitě, tak i na popularizaci směrem k veřejnosti, resp. cílové skupině, jíž jsou studenti SŠ.


Projekt je realizován napříč UK.


Více o HR Award zde: https://cuni.cz/UK-8762.html

Více informací o Juniorské univerzitě, včetně elektronické verze vzdělávacích a vědeckovýzkumných přednášek je k dispozici zde:

https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-1.html


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Zkrácený název: Úpravy a rozšíření SIS

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002264

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 2 926 968,10 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 7. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Kontaktní osoba: RNDr. Věra Šťastná, Ph.D.

E-mail:


Cílem projektu je realizace úprav a rozšíření studijního informačního systému UK (dále "SIS") vyplývající z novely zákona o vysokých školách, zejména s ohledem na rozvoj systému zajišťování kvality na UK. V rámci projektu vzniknou nové moduly SIS a v návaznosti na tyto změny budou upraveny moduly stávající. Výstupem z projektu je vytvoření podpory elektronizace akreditačního procesu a zázemí pro sběr a sledování dat od zájemců o studium, studentů a absolventů UK v rámci SIS UK.


Stav realizace k 1. 5. 2020


Do května 2020 byly do provozu uvedeny tři nové moduly informačního systému (modul Akreditace, modul Dotazník a modul Tracking). Čtvrtý modul (modul Hodnocení) je v testovacím režimu.


Modul Akreditace (v provozu od 2017): Slouží k evidenci informací o studijních programech UK, včetně základních informací o průběhu akreditačního řízení a informací o garantech bakalářských a magisterských studijních programů, složení rad garantů bakalářských a magisterských studijních programů a složení oborových rad doktorských studijních programů.


Modul Dotazník (v provozu od 2018): Slouží k tvorbě, rozesílání a zpracování dotazníkových šetření. Modul pracuje s řadou typů otázek (otevřené odpovědi, možnost jedné odpovědi/více odpovědí, bateriové otázky, číselníkové odpovědi) a umožňuje podmíněné zobrazování jednotlivých otázek dle předešlých odpovědí. Modul automaticky rozesílá dotazníky předem definované skupině respondentů a obsahuje základní vyhodnocení daného dotazníku. Výsledky mohou být exportovány do anonymizované datové matice. V rámci modulu proběhla již tři šetření (studentská, absolventská, mezi akademickými pracovníky), při kterých bylo osloveno více než 12 000 respondentů.


Modul Tracking (v provozu od 2019): Modul umožňuje sestavovat statistiky vybraných údajů ze studijních dat a jejich vývoje v čase. V anonymní formě agreguje data uchovávaná v informačním systému UK. Může tak být sledován vývoj počtu uchazečů, studentů a absolventů jednotlivých studijních programů. Data z těchto skupin mohou být hlouběji analyzována (např. z jakých středních škol se budoucí studenti na UK hlásí, jak probíhá jejich studium, jak se následně uplatňují v praxi apod.). Modul Tracking umí provázat anonymní data z modulu Dotazník a ty dále vyhodnocovat.


Modul Hodnocení (testování od 2020): Modul bude sloužit pro sledování vývoje univerzity z hlediska kvality vzdělávací činnosti. Bude mít dva základní okruhy funkcionalit: funkcionalitu pro porovnávání ukazatelů sledovaných v rámci akreditačního procesu a zpracovávaných modulem Akreditace a jejich vývoje v čase; a funkcionalitu pro sledování dalších ukazatelů, které jsou součástí systému zabezpečení kvality UK a je možné je čerpat z dat informačních systémů.


Projekt je realizován Rektorátem UK.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR

Zkrácený název: VRR - PRSP na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 472.270.810,- Kč

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2017

Datum ukončení: 31. 10. 2019

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Čemus

E-mail:


Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení na fakultách a součástech UK v průřezových oblastech v návaznosti na inovaci bakalářských a magisterských studijních programů. Hlavním cílem projektu tedy bylo, aby vzdělávání studentů odpovídalo současným trendům vývoje a absolventi přicházeli do praxe připraveni v souladu s jejími požadavky.


V rámci projektu bylo mimo jiné pořízeno přístrojové vybavení, zejména výukové simulátory, dále pak laboratorní vybavení, byl pořízen nábytek, AV a ICT technika, došlo ke stavebním úpravám a posílení serverové infrastruktury. Byl zrekonstruován atletický ovál ve Sportovním centru Hostivař, tenisové kurty, softballové hřiště a vybaveny posilovny. Dále byly pořízeny elektronické informační zdroje.


Realizace projektu byla ukončena v říjnu 2019.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – MRR

Zkrácený název: MRR – PRSP na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 77.435.440,50 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2017

Datum ukončení: 31. 10. 2019

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Čemus

E-mail:


Cílem realizovaného projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na mimopražských fakultách a součástech UK v průřezových oblastech v návaznosti na inovaci bakalářských a magisterských studijních programů.


V rámci projektu bylo mimo jiné pořízeno přístrojové vybavení, zejména výukové simulátory, dále pak laboratorní vybavení, byl pořízen nábytek, AV a ICT technika, došlo ke stavebním úpravám a posílení serverové infrastruktury. Byly zrekonstruovány skleníky na zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty, byla vybavena mimopražská výcviková sportovní centra sportovními potřebami a novým nábytkem, došlo k rekonstrukci lyžařského vleku na Patejdlově boudě a pořízení nové rolby. Dále byly pořízeny elektronické informační zdroje.


Realizace projektu byla ukončena v říjnu 2019.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Poslední změna: 1. červen 2023 16:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám