Fond F 2023

V roce 2023 byly na Univerzitě Karlově realizovány čtyři projekty v rámci Podnětů Fondu F. V podnětech byli podpořeni běloruští a ukrajinstší studenti, jimž bylo studium na vysoké škole v Bělorusku nebo na Ukrajině znemožněno, nebo studenti obávající se za současné situace ve studiu v Bělorusku či na Ukrajině pokračovat. Podpora byla zaměřena na studenty v bakalářských magisterských i doktorských studijních programech. Dále byl realiziván projekt v rámci Podnětu na podporu zajištění činnosti veřejných vysokých škol za situace mimořádného růstucen energií.


1. Podnět na podporu zajištění činnosti veřejných vysokých škol za situace mimořádného růstucen energií.

Cílem projektu bylo udržení rozsahu a kvality realizované vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti. UK podala žádost ve výši 146.311.851,- Kč.

Reálně UK v rámci podnětu vyčerpala 79.920.837,- Kč.

V průběhu realizace projektu se projevila skutečnost, že k zásadnímu nárůstu cen energií došlo již v roce 2021. Největší rozdíl v nákladech tak Univerzita Karlova zaznamenala mezi lety 2021 a 2022. Z tohoto důvodu došlo také k nedočerpání poskytnutého příspěvku. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do fondu provozních prostředků a budou použity na úhradu nákladů, spojených s navýšením cen energii v roce 2024 (podle § 18a odst. 5 zákona o vysokých školách).


2. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia běloruských studentů v roce 2023, v rámci akademického roku 2022/2023.


Podpora z tohoto podnětu navazovala na podněty z let 2020 a 2021. Období realizace bylo leden - září 2023. Za UK se do podnětu zapojilo 9 fakult (2.LF, 3.LF, FaF, FF, FHS, FSV, LFHK, MFF, PřF). Realizace probíhala bez problémů. Neúplné dočerpání příspěvku došlu v důsledku absolvování jedné studentky. Neyužité prostředky byly vráceny MŠMT.Bylo podpořeno 29 studetnů na diplomové mobilitě.

Celková výše přidělené podpory byla 3.262.500,- Kč. Na stipendiích bylo studentům z příspěvku vyplaceno celkem 3.225.000,- Kč.


3. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia běloruských studentův roce 2023, v rámci akademického roku 2023/2024.


Žádost do tohoto podnětu navazovala na podnět předchozí. Zapojilo se 8 z výše uvedených fakult, na 3FL už nebyli studenti, kteří by vyhovovali podmínkám Podnětu. V průběhu realizace všichni studenti pokračovali ve studiu a všem bylo stipendium řádně vyplaceno. Na diplomové mobilitě bylo podpořeno 26 studentů. Celková výše přidělené podpory byla 975.000,- Kč.


4. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporustudia ukrajinských studentů v roce 2023

Podnět zahrnoval období leden - prosinec 2023. UK do tohoto podnětu podala žádost v celkové výši 40.745.000,- Kč. Cílem projektu byla podpora studia ukrajinských studentů ucházejících se o studium a přijatých ke studiu na veřejných vysokých školách v České republice v úzké návaznosti na pokračující situaci na Ukrajině. Jednalo se tak především o studenty obávající se pokračovat ve studiu na Ukrajině za současné situace nebo studenty, jimž bylo studium na vysoké škole na Ukrajině znemožněno. Jednalo se o podporu aktivních freemoverů ukrajinské národnosti a studenty se statusem S, kteří byli z fondu F podporováni již v loňském roce.Na diplomové mobilitě bylo podpořeno 270 (z toho 226 od počátku roku a 44 bývalých freemoverů od měsíce října) a 58 studentů na krátkodobých studijních pobytech. Přidělené prostředky byly čerpány řádně, ale nebyly využity v plné míře. Důvodem je, že několik freemoverů se během roku překlopilo do stavu S a stalo se tedy řádnými studenty (celkem 44 osob), což znamená, že přidělovaná měsíční částka se snížila. Dále několik řádných studentů nesplnilo všechny studijní povinnosti a studium jim bylo ukončeno. Celkem bylo vyčerpáno 35.324.434,- Kč. O tuto částku bude ponížena žádost v roce 2024, z pohledu UK tak dojde k efektivnímu čerpání dotace (konzultováno se zástupcem MŠMT).


Poslední změna: 1. březen 2024 10:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám